facebook

SuperTramp

Warunki Uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA ( jako załącznik do Umowy Zgłoszenia)

DLA UCZESTNIKÓW WYPRAW TRAMPINGOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB „SUPERTRAMP”

Nasze wyjazdy to trampingi, nie zwyczajne wycieczki objazdowe.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DANEGO WYJAZDU OMAWIANE SĄ W BIURZE, TELEFONICZNIE, E-MAILEM LUB NA SPOTKANIU Z PILOTEM OKOŁO 7 DNI PRZEZ WYJAZDEM

ZAWARCIE UMOWY ZGŁOSZENIA
Przed zawarciem umowy o udziale w imprezie trampingowej, Uczestnik powinien zapoznać się z: ramowym programem imprezy, poniższymi warunkami zgłoszenia i uczestnictwa, informacją o trampingu, przepisami paszportowo-wizowymi, sanitarnymi oraz wymaganiami zdrowotnymi dotyczącymi danej imprezy, stanowiącymi integralną część umowy.
W przypadku pytań, udzielamy dodatkowych informacji w siedzibie Klubu SUPERTRAMP, telefonicznie (12 632 7999), skype: supertramptravel lub drogą e-mailową: info@supertramp.pl

REZERWACJA
Rezerwacji można dokonać nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem, do wyczerpania wolnych miejsc. Jest to spowodowane terminami wykupu biletów lotniczych, kolejowych, koniecznością wyrobienia wiz i innymi formalnościami które wymagają czasu. W wyjątkowych przypadkach rezerwacji można dokonać na mniej niż 30 dni przed wyjazdem. Aby zarezerwować wybraną wycieczkę należy skontaktować się z biurem, osobiście, telefonicznie lub e-mailem.
1 - zapytać o dostępność miejsc na dana imprezę.
2 – wypełnić i podpisać 2 egzemplarze umowy-zgłoszenia, oryginał  dla Uczestnika.  Umowę-zgłoszenia można pobrać z naszej strony internetowej www.supertramp.pl - "umowa-zgłoszenia" , możemy ją również wysłać e-mailem lub pocztą.
3 – Umowę -Zgłoszenie, każdy Uczestnik podpisuje osobiście (lub przez osobę do tego upoważnioną). Uczestnik zostaje umieszczony na liście stałej lub rezerwowej po podpisaniu Umowy-Zgłoszenia i po  dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości określonej w programie imprezy, jeśli kwota zaliczki  nie jest określona wynosi odpowiednio: 2000 zł - w przypadku ceny imprezy  powyżej 4000 zł,  500 zł - w przypadku ceny imprezy  od 1000 zł do 4000 zł  lub 200 zł - w przypadku ceny imprezy  do 1000 zł. . Pozostałą część kwoty  należy wpłacić do 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. Kwoty należy wpłacać w siedzibie biura lub przelewem.

PKO BP PLN:   27 1020 2892 0000 5202 0599 9612  Kod SWIFT:  BPKOPLPW
PKO BP EURO:  74 1020 2892 0000 5402 0599 9638   Kod SWIFT:  BPKOPLPW 
PKO BP USD:  32 1020 2892 0000 5002 0599 9620   Kod SWIFT:  BPKOPLPW 

Uczestnik może przenieść uprawnienia wynikające z rezerwacji i Umowy Zgłoszenia na inna osobę spełniającą warunki udziału w imprezie bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie do 1 dnia od powiadomienia, osoba taka przejmuje wszelkie obowiązki i koszty wynikające z Umowy Zgłoszenia i z Warunków Uczestnictwa. Przeniesieni uprawnień może nastąpić przed zdarzeniami nieodwracalnymi związanymi z konkretnym nazwiskiem  jak np:  termin wykupu bezzwrotnych biletów lotniczych,  termin wyrabiania wiz.

RAMOWY PROGRAM IMPREZY i SZCZEGÓŁY
Programy poszczególnych imprez wraz z informacjami paszportowo-wizowymi podane są na stronie Supertrampa , sugerowane rzeczy, które należy z sobą zabrać, wyżywienie podczas trwania wycieczki, zabezpieczenie finansowe na podróż, bezpieczeństwo, wymagane szczepienia,  warunki noclegowe i transportowe, stopień trudności wycieczki, omawiane są na spotkaniu  przedwyjazdowym z pilotem na ok. 7 dni przed rozpoczęciem imprezy,  bezpośrednio w biurze, lub wysyłane ( ok. 2 tygodni przed wyjazdem) na adres e-mail lub pocztowy lub  omawiane na spotkaniu przedwyjazdowym. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z informacjami Polskiego MSZ-tu na temat odwiedzanych krajów na stronie www.msz.gov.pl w zakładce „Poradnik Polaka za granicą”

BAGAŻ
Standardowe warunki linii lotniczych ograniczają bagaż Uczestnika do wysokości  15 kg bagażu właściwego i 5 kg bagażu podręcznego. Większa waga bagażu może skutkować dopłatą dla linii lotniczej. Bagaż główny najlepiej spakować w plecak (około 60-80 litrów z regulowaną pojemnością) a bagaż podręczny w mały plecak lub podręczna torbę. Przed podróżą wszystkie sztuki bagażu należy podpisać lub oznaczyć i najlepiej zrobić fotografię. Podczas zwiedzania bagaże główne pozostają w miejscu noclegowym a zwiedza się z bagażem podręcznym. Podczas podróży plecak można zabezpieczyć pokrowcem. Na trampingach lepiej jak bagaż główny nie przekracza 12-15 kg jest bardziej poręczny  w takcie podróży  a i tak się zapełni zakupami. Bagaż można  ubezpieczyć od kradzieży lub zniszczenia.

BEZPIECZEŃSTWO
Uczestnicy muszą pamiętać o posiadaniu saszetki na dokumenty, w której trzymany jest paszport, pieniądze (i bilet lotniczy). Należy uważnie pilnować dokumentów, pieniędzy i bagażu. Wszelkie dokumenty, bilety i karty płatnicze należy skopiować i kopie trzymać w osobnym miejscu, najlepiej w bagażu głównym.
Kraje, do których organizujemy trampingi wymagają zachowania  maksymalnych środków ostrożności. Uczestnictwo w  imprezach  trampingowych  niesie za sobą możliwość zachorowania, zranienia a nawet śmierci, które może być spowodowane przez: siły natury, podróżowanie środkami lokomocji, zamachy terrorystyczne, zamieszki oraz  obcowanie z dziką przyrodą, a także inne  sytuacje nieprzewidywalne np. lokalna przestępczość. Uczestnicy biorący udział w trampingach akceptują takie ryzyko na własną odpowiedzialność.

UBEZPIECZENIE
BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 206241 z dnia 29.04.2016 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Signal Iduna dostępnych na naszej stronie www.supertramp.pl w zakładce „warunki uczestnictwa” Każdy z Uczestników wypraw i trampingów jest ubezpieczony w standardowym zakresie (nie obejmuje dodatkowego ryzyka jak chorób przewlekłych, nowotworowych, sportów wyczynowych i ekstremalnych np: zjazdu na górskich rowerach, trekkingu powyżej 3500 m n.p.m., raftingu, skokach na bungee, w przypadku chęci skorzystania z dodatkowych atrakcji a co za tym idzie wystąpienia dodatkowych czynników ryzyka, Uczestnik powinien ten fakt zgłosić w umowie zgłoszenia. Zwyżka składki za dodatkowe ubezpieczenie wynosi 14 zł dziennie) - od "Następstw Nieszczęśliwych Wypadków" oraz "Kosztów Leczenia" za granicą od kwoty 30 000 EURO (szczegóły w programach poszczególnych imprez) w Signal Iduna. Podpisując umowę zgłoszenia Uczestnik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. W przypadku konieczności likwidacji szkody UCZESTNIK wyraża zgodę na zwolnienie lekarzy prowadzących jego leczenie z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi. Kwoty ubezpieczenia podane są specyfikacji poszczególnych imprez. Zawsze stroną jest poszkodowany, (nie Supertramp) i tylko on może otrzymać zwrot poniesionych kosztów. Każdą szkodę należy bezzwłocznie zgłosić telefonicznie do centrum alarmowego Signal Iduna, koszty są pokrywane przez lokalnego gwaranta ubezpieczyciela. Szczegóły dotyczące Ogólnych Warunków Ubezpieczenia są dostępne na stronie www.supertramp.pl oraz udzielane w biurze. Dla zainteresowanych osób za dodatkową dopłatą możemy zwiększyć sumę ubezpieczenia do 50 tys lub 100 tyś EURO obejmującą choroby przewlekłe i nowotworowe. Od każdej podpisanej umowy Supertramp sp. z o.o. sp. k. odprowadza składkę na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w wysokości: 13 zł państwa pozaeuropejskie bez czarterów , 10 zł państwa europejskie nie graniczące z Polska bez czarterów , 0 zł państwa europejskie graniczące z Polska i Polska.
DODATKOWE UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI
Dodatkowo we własnym zakresie można się ubezpieczyć indywidualnie od kosztów rezygnacji z imprezy w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym, lub za naszym pośrednictwem w Signal Iduna. Należy pamiętać, że towarzystwa wymagają wykupienia takiego ubezpieczenia do 5 dni od daty wpłaty zaliczki i podpisania umowy-zgłoszenia, a jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni to w dniu podpisania umowy i wpłaty zaliczki.

ZWIEDZANIE
Odbywa się z pilotem, trasą wyznaczoną przez pilota, wg programu wycieczki, lub indywidualnie za zgodą pilota. Zawsze należy pamiętać miejsce i godzinę odjazdu (zbiórki) oraz miejsce noclegu. Należy pamiętać, że pilot nie jest przewodnikiem sensu stricte i w niektórych zamkniętych miejscach jak np. muzea, nie może oprowadzać, ale wszędzie służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Dodatkowo w niektórych miejscach można wynająć miejscowego przewodnika za dodatkową opłatą. Przydatne są przewodniki np.: Pascal, Lonely Planet itp. Podczas zwiedzania lub trekingu, raftingu i innych form przemieszczania się bagaż główny pozostawiamy w miejscu noclegu. Zwiedzamy zazwyczaj z plecakiem podręcznym, butelką wody i sprzętem zapisującym (aparat foto, kamera, dyktafon, itp.). W niektórych przypadkach podczas przelotu z Polski do kraju odwiedzanego i/lub z powrotem Uczestnicy podróżują sami, wtedy pilot odbiera lub żegna grupę na lotnisku kraju docelowego. Podczas realizacji programu jest możliwa jego zmiana,  jednak wszelkie korekty musza zostać zaakceptowane przez  całą grupę  (gdy jedna osoba nie wyrazi zgodny na zmianę programu pilot jest zobowiązany do jego realizacji) a koszty wynikające ze zmiany programu pokrywają Uczestnicy (min. koszty transportu, noclegi)  wtedy świadczenia zawarte w części programu który został zmieniony przepadają.  W programach trampingów są dni wolne, podczas których Uczestnicy mogą skorzystać z dodatkowych wycieczek oferowanych przez  miejscowe biura podróży które posiadają odpowiednie zezwolenia i działają  zgodnie z lokalnym prawem.  Uczestnicy takiej wycieczki, ponoszą jej koszty bezpośrednio  u  lokalnego organizatora. Supertramp nie jest  organizatorem tych wycieczek, nie czerpie z tego tytułu żadnych korzyści i w przypadku nieprawidłowości nie może być odpowiedzialny za jakość wykonania takiej usługi.  Pilot ma rozeznanie na lokalnym rynku i zawsze służy pomocą każdemu Uczestnikowi w zorganizowaniu czasu wolnego.
Na czas udziału Uczestnika  w imprezach  dodatkowych przepadają świadczenia niewykorzystane a zawarte w programie wyjazdu (zwiedzanie, noclegi itp.).  Opiekę nad  Uczestnikami  biorącymi udział w wycieczkach dodatkowych sprawują  lokalni przewodnicy.
SZCZEPIENIA
Przed wyjazdami odpowiednio wcześniej zaleca się szczepienia przeciw żółtaczce A i B (np. preparat Twinrix ) Szczepienie tym preparatem  wymaga powtórzenia po miesiącu (uzyskuje się 70% odporności) i po pół roku (100% odporności na 10 lat) ,  jedna dawka. Błonicy i tężcowi - szczepionka łączona ,  polio i durowi brzusznemu. Prosimy pamiętać o tych terminach planując szczepienia. W niektórych krajach Azji i Afryki  zaleca się stosowanie środków antymalarycznych (nie ma szczepień przeciwko malarii). Szczepienie przeciwko żółtej febrze jest obowiązkowe (w przypadku pobytu w dżungli)  Peru, Boliwii i państwach środkowoafrykańskich min. Kenii, Tanzanii, Etiopii pozostałe państwa nie wymagają obowiązkowych szczepień przeciw żółtej febrze. Szczegóły dotyczące zagrożenia na konkretnej wyprawie do uzyskania w biurze. W celu uzyskania dokładnych informacji polecamy konsultacje z lekarzem, lub kontakt ze stacją Sanepidu

WYŻYWIENIE W TRAKCIE WYJAZDÓW
Kraj można poznawać poprzez kuchnię, dlatego posiłki są nie tylko formą zaspokojenia głodu, ale także próbą odkrywania nowych smaków i przezwyciężania własnych uprzedzeń.
Główne posiłki są aranżowane przez pilota. Zazwyczaj wszyscy razem spożywają obiady, kolacje, ale w zależności od upodobań można wybrać inną restauracje lub bar. Lokale są polecane przez pilota tak aby zakosztować miejscowej kuchni gdzie jedzą okoliczni mieszkańcy, co jest również korzystne cenowo. Służby medyczne zalecają picie wyłącznie wody przegotowanej lub sprzedawanej w zamkniętych butelkach, unikania   picia napojów z lodem niewiadomego pochodzenia, spożywania surowych ryb i owoców morza, jednak zawsze najlepszym doradcą  jest zdrowy rozsądek.
Do krajów gdzie podaż jedzenie nie jest duża (np. Kuba) Uczestnicy mogą zabrać ze sobą kawę lub herbatę oraz grzałkę, aby rano przygotować coś do picia. Można też zabrać suche nie psujące się przekąski (herbatniki, konserwy, zupy w proszku, itp.). Wszystkie te rzeczy można kupić na miejscu w większości krajów, dlatego pozostawiamy zabranie tych produktów (w małych ilościach) decyzji Uczestnika.

TRANSPORT NA MIEJSCU
Transport miedzy odwiedzanymi miejscami jest zaplanowany w oparciu o lokalną sieć komunikacyjną, w tym autobusy, pociągi, łodzie, riksze, taksówki, itp. gdzie podróżujemy z tubylcami, co pozwala bardziej zbliżyć się do kraju który zwiedzamy. W zależności od trasy, i trampingu  podróż może odbywać się również lux autobusami turystycznymi, mikrobusami, samochodami lub jeepami wynajętymi na konkretna trasę. Podczas wyjazdów często pokonujemy duże odległości, czasami (rzadko) są to przejazdy nocą, szczegóły na temat środków transportu są w programach poszczególnych imprez. Niekiedy konieczna jest zamiana środka transportu na inny nieraz o niższym standardzie.

TRANSPORT LOTNICZY
Na trasach docelowych przeloty odbywają  się samolotami rejsowymi, z przesiadka w jednym z portów europejskich. Linie lotnicze zastrzegają sobie prawo do zmian  godzin odlotów i zmian w rejsach a nawet odwołania lotu nawet w ostatniej chwili, jest to regulowane osobnymi przepisami IATA w takiej sytuacji program wyjazdu zostaje dostosowany do tych. O wszelkich zmianach informujemy Uczestników przed wyjazdem, ale niekiedy takie zmiany są dokonywane już po rozpoczęciu podróży ,w takim przypadku może nastąpić zmiana trasy i czasu trwania wyjazdu. W związku podwyżkami cen paliwa lotniczego linie lotnicze często stosują dopłaty paliwowe, koszty te są niezależne od organizatora i podlegają dopłacie przez Uczestnika. W większości i przypadków bierzemy te opłaty na siebie, nie obciążając dodatkowo Uczestników.

NOCLEGI
W zależności od miejsca i kraju do którego jedziemy standard noclegów jest różny, ale zazwyczaj są to pokoje 2 osobowe (z łazienkami w pokoju lub na korytarzu, wyposażone w większości w klimatyzację lub wiatrak, czasami  w TV. Korzystamy tez z gościnności mieszkańców danego kraju i nocujemy w ich prywatnych mieszkaniach, domach, jurtach, chatach, namiotach (np. Kuba, wschodnie kierunki).
Ponieważ wyjazdy mają charakter trampingu, pełna infrastruktura turystyczna nie zawsze jest dostępna, nawet podczas jednego wyjazdu różnice w standardzie zakwaterowania mogą być bardzo różne. Czasami z barku innych możliwości nocleg może się zdarzyć w pokojach 3, 4 i wieloosobowych.  Szczegóły noclegów omawiane są przy poszczególnych imprezach. Wiele osób wybiera się na nasze wyjazdy "w pojedynkę", nie powoduje to jednak dopłat do noclegów. Osoby podróżujące pojedynczo kwaterujemy razem w pokojach z innymi Uczestnikami.

WYPRAWA TRAMPINGOWA co to jest?

Tramping to forma turystyki, która różni się od standardowych wycieczek proponowanych przez biura podróży, gdyż organizowana jest na ogół bez udziału kontrahenta zagranicznego i wymaga od uczestników przystosowania się do miejscowych warunków, np. nie korzysta się z zamkniętych kompleksów hotelowych. Wyjazdy takie charakteryzuje duża różnorodność transportu (samoloty, pociągi, promy, łódki, autobusy, samochody, autostop i inne), co pozwala na dotarcie do najciekawszych, czasami nieznanych miejsc. Podróżowanie w małych grupach (w większości od 5 do 12 osób) pozwala na maksymalne wykorzystanie czasu, zobaczenie trudno dostępnych miejsc, często z dala od szlaków turystycznych. Wyprawy takie dają Uczestnikom bardzo dużą samodzielność w realizacji programu, zgodnie z ich zainteresowaniami. Tramping to wielka przygoda pełna spontaniczności i niespodzianek, dlatego od uczestników wymagana jest duża aktywność i chęć współtworzenia wyprawy. Sukces całej imprezy zależy od dobrej organizacji grupy i partnerskiego działania.

Sukces wyjazdu zależy całkowicie od dobrego zorganizowania życia w grupie, rozumianego jako wzajemna współpraca pilota i grupy. Uczestnicy muszą mieć świadomość, że w czasie wyjazdu mogą niekiedy nastąpić trudności: w pertraktacjach w sprawie noclegu i transportu, psucie się pojazdów, gwałtowne zmiany pogody czy nawet klęski żywiołowe lub niepokoje polityczne. Przezwyciężenie ewentualnych trudności może powodować dostosowanie trasy do nowych warunków oraz jeśli będzie istniało zagrożenie, ominięcie pewnych punktów programu.
Pilotowi przysługuje prawo ostatecznej decyzji odnośnie zmiany trasy, po wysłuchaniu różnych opinii i propozycji, ponieważ jest kierownikiem grupy, odpowiada za bezpieczeństwo grupy, przed uczestnikami i biurem za prawidłową realizację wyjazdu. Pomimo tego, że większość imprez jest organizowana po raz kolejny na danej trasie, to może wystąpić element przypadku i siły wyższej jak np. lawiny błotne w Ladakhu, strajki Maoistów w Nepalu, czy cyklon na Kubie, który zmusza do zamiany plażowania na opcję barową lub zmianę trasy.

Zmiana standardu wyjazdu trampingowego na inny w trakcie jego trwania, w sporadycznych przypadkach jest możliwa (np. zamiana noclegu na wyższy standard za dopłatą, jeśli nie godzi to w interes grupy i pilot zaakceptuje taką decyzje uczestnika). Oddalanie się uczestnika od grupy może nastąpić tylko za zgodą pilota, na z góry określony czas i na własną odpowiedzialność, o ile nie godzi to w interes reszty grupy. Uczestnik, który nie może lub nie zgłosi się na zbiórkę w odpowiednim czasie powinien powiadomić o tym pilota i dołączyć do grupy we własnym zakresie, w przeciwnym razie będzie traktowany jak zaginiony i o tym fakcie będzie poinformowana Ambasada RP w danym kraju i policja. Funduszami na wyżywienie, wstępy do obiektów zwiedzanych oraz na inne fakultatywne zajęcia każdy Uczestnik dysponuje indywidualnie, należy pamiętać, aby środków finansowych wystarczyło do końca trampingu.  Na niektórych imprezach zwłaszcza w krajach afrykańskich konieczne są napiwki dla lokalnych kierowców, przewodników, każdy uczestnik zapisując się na program akceptuje taki stan rzeczy.
W skrajnych przypadkach, gdyby Uczestnik stwarzał notorycznie problemy i kłopoty grupie oraz psuł atmosferę wyjazdu, może zostać wykluczony z trampingu podczas jego trwania, na żądanie wszystkich pozostałych Uczestników i za zgodą pilota (taka sytuacja nie zdarzyła się od początku działalności biura tj. od 1994 roku).
Tramping nie jest wskazany dla ludzi nietowarzyskich, egoistycznych, niechcących dostosować się do reszty Uczestników oraz nieakceptujących warunków wyjazdu. Wszyscy zainteresowani, którzy wykluczają możliwość podróżowania lokalnymi środkami transportu typu: pociąg, autobus, bus, pickup, jeep, riksza oraz te osoby, które preferują hotele wielogwiazdkowe, niechęć do częstego  i długiego przemieszczania się, powinni dokładnie przed wyjazdem zapoznać się z warunkami konkretnego wyjazdu.

Poszczególne imprezy w zależności od miejsca w którym się odbywają, mogą znacznie różnić się: jakością noclegów, sposobem i szybkością przemieszczania się, możliwością wypoczynku, najbardziej potrzebnymi rzeczami do zabrania itp. Szczegóły wyjazdów zawarte są w programach, w przypadku niejasności informacje można uzyskać  w biurze SUPERTRAMP.
Wyjazd trampingowy pozwala na pełne przeżywanie i poznanie kraju który się zwiedza, takim jaki jest, bez lukru który pokrywa foldery reklamowe.”

WYPRAWA KLUBOWA
Jest to wyjazd trampingowy organizowany przez Supertramp w nowe nieznane miejsca, po raz pierwszy, którego celem jest przetarcie, poznanie trasy razem z grupą, oraz przygotowanie programów dla kolejnych wyjazdów. Niesie to za sobą ryzyko niespodzianek jak np.: zmian w programie, pilot potrzebuje czasem więcej czasu na zorganizowanie noclegów, znalezieniu restauracji czy zorientowaniu się w terenie. Realizacja programu jest bardziej elastyczna, stwarza większe możliwości jego modyfikacji przy współudziale Uczestników. Koszty takiego wyjazdu są niższe od normalnego trampingu. Wyjazd Klubowy skierowany jest głównie do Uczestników poprzednich wypraw - Klubowiczów.


 SUPERTRAMP posiada Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego.
 SUPERTRAMP  posiada gwarancję ubezpieczeniową w SIGNAL IDUNA Polska na rzecz klientów do kwoty 90 000 EURO.
SUPERTRAMP jest członkiem Krakowskiej Izby Turystyki.